AKCIA!! Pri objednávke nad 100 EUR vr. DPH doprava ZADARMO!! NEPLATÍ PRE NADROZMERNÉ ZÁSIELKY!!

Obchodné podmienky

OBJEDNÁVKY

 • Položky z e-shopu môžete objednávať pomocou objednávkového formuláru e-shopu; v prípade potreby aj iným spôsobom:
  • e-mail: info(@)diamantovenastroje.sk, info(@)dimapa.cz
  • Mobil:  00421 777 121 500, 00421 739 206 409
  • Skype: mcmarcus21
 • Tovar expedujeme denne.

 

OCHRANA OSOBNÝCH  ÚDAJOV

I.

Základné ustanovenie

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto (ďalej  len: „GDPR”) je Dimapa s.r.o. IČ 08419817 so sídlom Tečovská 1115, 763 02 Zlín - Malenovice (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú 777121500 Jakub Beránek
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor jedného alebo viacerých faktorov špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje povereníka sú: Jakub Beránek 777 121 500 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe vyplnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje nevyhnutné na vyplnenie zmluvy.

 III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním, na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je potrebnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany správcu plniť,
  • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
  3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanue v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV.

Doba uchovávania údajov
1. Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie
 1. Po uplynutí doby, uchovávania osobných údajov, správca osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
  • zaisťujúci služby prevádzkovanie e-shopu (Golemos s.r.o.) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • zaisťujúci marketingové služby.

 1. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva 

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzené spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním, písomne alebo elektronicky, na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
  2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä ...
  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený  s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený  s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

 

AKO JE TO S DPH..


Tovar je do Slovenskej republiky štandardne dodávaný  za ceny v EURÁCH s DPH.

Pokiaľ má byť dodávka tovaru uskutočnená bez DPH, je nevyhnutné splnenie nasledujúcich podmienok:

1.
Pri objednaní tovaru je nutné do poznámky napísať, že si želáte dodať tovar za cenu bez DPH. V prípade telefonickej alebo emailovej objednávky je nutné na túto  skutočnosť taktiež vždy upozorniť!
2. Vo Vašej registrácii je nutné uviesť svoje DIČ  (bez jeho uvedenia prebehne expedovanie vždy za cenu s DPH)
3. Následne je správnosť overená pomocou http://www.overenidic.cz/ . V prípade, že budú všetky náležitosti v poriadku, je možné expedovanie za ceny bez DPH.


Nesplnením ktorejkoľvek z vyššie uvedených  podmienok je expedovanie za ceny bez DPH nemožné (a je vykonané expedovanie za plnú cenu s DPH).

 

 SPÔSOB PLATBY

 • Platba sa vykonáva na dobierku pri prevzatí tovaru, prevodom na účet alebo pri prípadnom osobnom odbere v hotovosti.
 • Pokiaľ si zákazník v objednávke zvolí ako spôsob platby platbu prevodom, naši zamestnanci mu e-mailom zašlú údaje potrebné k platbe u FIO Bank.
 • Prostredníctvom platobnej brány ComGate Payments, a.s.

 

ZÁRUKA NA TOVAR

 • Dĺžka záručnej doby je stanovená zákonom.
 • Pri nákupe tovaru právnickou, alebo podnikajúcou fyzickou osobou (IČO) je poskytovaná iba jednoročná záruka. Jednoročná záruka teda platí v prípade vystavenia daňového dokladu obsahujúceho IČO. Zákonná záruka týmto nie je dotknutá. Pre fyzické osoby s predajným dokladom neobsahujúcim IČO platí štandardná dvojročná záruka.
 • Záručná doba na tovar začína platiť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Kupujúci má zákonné právo vrátiť tovar objednaný prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku predávajúcemu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar musí byť v originálnom balení a nesmie javiť známky opotrebovania používaním. Dopravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci.
 • Ak si spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy podľa §53, odst.7 obchodného zákonníka, má dodávateľ právo iba na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Dodávateľ je zároveň povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené finančné čiastky najneskôr do 30 dní od odstúpenia.
 • Reklamácie vykonávame firmám v súlade s obchodným zákonníkom, konečným spotrebiteľom v súlade s občianskym zákonníkom, vrátane možnosti uplatnenia rozporu s kúpnou zmluvou podľa príslušného ustanovenia občianskeho zákonníka.
 • Kupujúcemu neprislúchajú práva so zárukami, pokiaľ neboli dodržané obvyklé spôsoby použitia výrobku, prípadne pokyny záručného listu a návodu na použitie, alebo boli na výrobku vykonané úpravy či zásahy, alebo došlo k poškodeniu výrobku hrubou nedbalosťou, či nešetrným zaobchádzaním.
 • Pri každom produkte v našom e-shope je záruka uvedená zvlášť; pokiaľ sa jedná o použitý tovar, bude tento fakt obsiahnutý v popise predmetu a záruka môže byť skrátená až na 1 rok.

VRÁTANIE TOVARU BEZ UDANIA DÔVODU

 • Tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu brousenidiamantem.cz môžete bez udania dôvodu vrátiť v zákonnej lehote 14 dní od prevzatia tovaru.
 • Táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy ste prevzali tovar od prepravnej služby a trvá nasledujúcich 14 kalendárnych dní (nie pracovných). Ak posledným dňom tejto lehoty je deň pracovného pokoja (víkend, štátny sviatok), presunie sa posledný deň lehoty na najbližší pracovný deň nasledujúci po tomto dni.
 • Po doručení tovaru na adresu nášho dodávateľa Vám bude do 30tich dní pripísaná suma zodpovedajúca cene tovaru uvedený na faktúre na váš bankový účet.
 • Vrátená suma bude znížená o prostriedky vynaložené na uhradenie prepravných služieb a balné.
 • K vrátenie tovaru je nevyhnutné vyplniť formulár o vrátenie tovaru a spoločne s kópiou originálnej faktúry priložiť k tovaru a odoslať na adresu:

VRÁTENIE TOVARU

 • Pre vrátenie tovaru vyplňte formulár a pošlite na adresu
 • formular_pro_vraceni_zbozi.pdf
 • Adresa  pre spätné zásielky:

  Adresa pro zpětné zásilky odeslané dopravcem SPS

  Frogman s.r.o. / 18804H
  Bratislavská 785
  911 05 Trenčín-Záblatie
  Slovensko

 

 

 

V každej kategórii nájdete jednotlivé vytriedené položky. Kliknutím na odkazy sa prepracujete až k požadovanému produktu alebo použite vyhľadávač, pomocou ktorého jednoducho vyhľadáte požadovaný produkt podľa jeho názvu.

Pred prvým nákupom sa prosím zoznámte s obchodnými a záručnými podmienkami, ako aj s nákupným a reklamačným poriadkom.

Pokiaľ ste našli požadovaný tovar a chcete si ho objednať, kliknite na tlačidlo "Objednať". Tovar bude presunutý do tzv. "košíka".

Informácie o Vašom nákupe sa zobrazujú v pravej časti hlavičky stránky.

Zadaním objednávky potvrdzujete súhlas so všetkými týmito podmienkami.

Všetky objednávky sú záväzné.

 

Internetový obchod www.diamantovenastroje.sk